Villkor

§ 1. Omfattning

Dessa allmänna leveransvillkor gäller utbildningstjänster, som utbildningsföretaget (nedan kallad ”Leverantör”) utgör åt kundföretag (nedan kallad ”Kund”), nedan kallat Utbildningen.

Utbildningen kan avse utbildning av Kund och/eller tredje part. De personer som erhåller Utbildningen kallas nedan ”Deltagare”.

§ 2. Avtal om utbildning

Kunden ska för Utbildningen ange erforderlig och korrekt information om: – Den utbildning som ska utgöras – Utbildningens längd – Omfattning; och/eller – Andra omständigheter som är särskiljande för utbildningen Kunden ska vidare ange vilka krav som ställs på undervisande person såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till bästa resultat av Utbildningens genomförande. Leverantören ska mot bakgrund av erhållen information från Kund lämna förslag på Utbildning och villkor för denne punkt 2.1. 2.1 Utbildningen bekräftas av Leverantören genom en uppdragsbekräftelse med precisering av – Utbildningens art, – Omfattning, – Pris och betalningsvillkor – Överenskomna krav – Utbildningens längd Av uppdragsbekräftelsen ska framgå villkor för avbokning och ombokning av Utbildningen. För Utbildningen gäller i övrigt de villkor som framgår av uppdragsbekräftelsen samt dessa allmänna leveransvillkor om inte annat är uppenbart. Vid bristande överensstämmelse mellan uppdragsbekräftelsen och dessa allmänna leveransvillkor äger uppdragsbekräftelsen företräde. Om Kunden inte godkänner uppdragsbekräftelsen, åligger det Kunden att senast inom fem (5) kalenderdagar från mottagandet av uppdragsbekräftelsen meddela Leverantören det skriftligen. Om så inte sker anses avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av uppdragsbekräftelsen och dessa allmänna leveransvillkoren. Vid överenskommelse om förändrad Utbildning ska ny bekräftelse skickas. Vid köp eller beställning av Utbildning via Leverantörens hemsida ska på hemsidan framgå samtliga ovanstående samt nedanstående punkter. Slutfört köp eller beställning via hemsida under dessa premisser är att likställa med uppdragsbekräftelse.

§ 3. Pris

Pris för Utbildningen anges i uppdragsbekräftelsen. Moms tillkommer på priset i förekommande fall, såtillvida inte Utbildningen är momsbefriad. Kunden ska ersätta Leverantören för utlägg, traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende Utbildningen och som är hänförliga till Utbildningen om annat inte framgår av uppdragsbekräftelsen.

§ 4. Betalningsvillkor

Utförs Utbildningen till avtalat pris ska fakturering ske enligt överenskommen betalningsplan, angiven i uppdragsbekräftelsen. Betalning skall ske mot faktura. Fakturavgift tillkommer med 29 kr exkl. moms. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalar inte Kunden i rätt tid har Leverantören även rätt att efter skriftlig avisering därom till Kunden tills vidare avbryta Utbildningen till dess att betalning skett. Är Kunden i dröjsmål mer än 30 dagar efter det att Leverantören anmödat Kunden att betala får Leverantören genom skriftligt meddelande i förtid säga upp avtalet i sin helhet. Säger Leverantören upp avtalet i förtid har Leverantören rätt till skadestånd.

§ 5. Utbildningens utförande

Leverantören ska genomföra Utbildningen under den tid som avtalats mellan parterna. Utbildningen ska utföras med omsorg och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören äger rätt att efter samråd med Kunden byta ut undervisande personal. Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, hos undervisande personal äger Leverantören rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämpligersättare. Leverantören ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro. Om Utbildningen ska utföras hos Kunden ska Kunden tillhandahålla tillgång till de lokaler, den information och de hjälpmedel som är erforderligt för Utbildningens genomförande, om annat inte framgår av uppdragsbekräftelsen. Om Kunden ska tillhandahålla utbildningsmaterial ska detta framgå av avtalet. Tillhandahålls Utbildningen genom e-lärande ansvarar inte Leverantören för den tjänstens uppkoppling eller tillgänglighet och eventuella fel, om annat inte framgår av uppdragsbekräftelsen. I vilken utsträckning lagring och säkerhetskopiering sker av data som Deltagare tillför e-lärande tjänsten, ska framgå av e-learning leverantörens villkor eller uppdragsbekräftelse.

§ 6. Utbildningsmaterial

Tryckt material eller digitala läromedel som Leverantören tillhandahåller inom ramen för Utbildningen får inte kopieras, om annat inte framgår av uppdragsbekräftelsen. Digitala läromedel ska återlämnas till Leverantören vid Utbildningens slut. Används e-lärande som läromedel som tillhandahålls av Leverantören får sådana läromedel enbart användas av Deltagare och i övrigt på e-lärande företagets eller dennes licensgivares villkor. Tillhandahålls e-learning läromedel av Kunden så ansvarar Kunden för att användning inom ramen för Utbildning är tillåten. Tar Leverantör fram utbildningsmaterial inom ramen för Utbildningen tillfaller upphovsrätten för denna Leverantören.

§ 7. Reklamation

Fel eller brist vad gäller Leverantörens utförande av Utbildningen ska av Kunden skriftligen reklameras till Leverantören senast inom trettio (30) kalenderdagar från det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts. Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta undervisande personal mot vilken reklamation riktats, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att tillhandahålla ersättande undervisande personal Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Leverantören enligt punkt 8 ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom sex (6) månader från det att Utbildningen, vartill kravet hör, avslutats.

§ 8. Ansvar

Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot Kunden för skada som vållats Kunden på grund av försummelse av Leverantören. Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Leverantörens ansvar är per Utbildning begränsat till ersättningen för Utbildningen dock max 10 gånger det vid avtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 8. Leverantören ska på begäran av Kunden lämna bevis på att en sådan försäkring finns.

§ 9. Personuppgifter

Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning när part är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Utbildningen. För det fall Leverantören blir personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Utbildningen är parterna överens om att ”Biträdesbestämmelser” för Utbildningsföretag vid behandling av personuppgifter ska gälla för Leverantörens behandling av personuppgifter för Kundens räkning. Parterna ska samtidigt säkerställa att Bilaga ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” är korrekt ifylld.

§ 10. Sekretess

Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Utbildningens innehåll, såsom upplägg, priser och uppgifter om Deltagare, konfidentiella. Det åligger parterna att tillse att endast anställda eller underleverantörer som är i behov av sekretessbelagda uppgifter för Uppdragets utförande får ta del av dessa samt att anställda eller underleverantörer som kommer i kontakt med sådana uppgifter är bundna att iaktta sekretess som följer av dessa bestämmelser. Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Utbildningens bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. Punkt 10 ska överleva avtalets upphörande.

§ 11. Avtalstid

Avtalet gäller från dag för uppdragsbekräftelse enligt punkten 2 och under i uppdragsbekräftelsen angiven tid.

§ 12. Avtalets upphörande i förtid

Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om: a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

§ 13. Befrielsegrunder

Part får inställa eller skjuta upp Utbildningen på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Utbildningen. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut. Part ska snarast efter det att händelse enligt ovanstående stycken bedöms föreligga underrätta motparten. Är Utbildningen ännu efter tre (3) månader uppskjuten ska Utbildningen inställas om inte parterna enas om annat. Om Utbildningen inställs äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

§ 14. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. Om annat inte särskilt avtalats mellan parterna ska svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler, gälla för Avtalet.

§ 15. Ångerrätt gällande onlineutbildning

Om du har bokat en kurs via nätet eller telefon, har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du har bokat via ett organiserat system för att lagen ska gälla. Med det menas till exempel ett bokningssystem på nätet eller via telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar. Om du ångrar dig inom 14 dagar från att du bokade kursen, behöver du i regel inte betala något, oavsett hur nära inpå kursstart det är. Om kursen redan har startat så har företaget dock rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan har utförts, under förutsättning att du har fått information om ångerrätten och godkänt att kursen påbörjas under ångerfristen (första 14 dagarna).

 

Ångerrätten är en lagstadgad rättighet och gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Din ångerrätt gäller i 14 dagar från ditt betalningsdatum. För att utnyttja din ångerrätt krävs emellertid att du inte har börjat att använda tjänsten. I detta sammanhang anses tjänsten påbörjad när du har loggat in på ditt webbkurs-konto och börjat tittat på de videoklipp som inte är provklipp. Är detta gjort kan du inte hävda ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

§ 16. Betalning via klarna

För att kunna erbjuda dig klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinfomation med klarna, för att klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samtför att anpassa dem för dig.

Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.