Integritetspolicys

På Skandinaviens Entreprenadutbildningar värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Skandinaviens Entreprenadutbildningarar, organisationsnummer 559271-6210, med adress Närby 778, 826 94 Norrala är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom vår utbildningsportal, säljsystem och bokföringssystem.

Skandinaviens Entreprenadutbildningar består av samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till enheternas fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive enhet.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss: gdpr@entreprenadutbildningar.se

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilka kanaler eller tjänster du väljer att använda. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter om du har bokat en utbildning hos oss via hemsidan, anmält dig på en utbildning på plats eller om du är kund hos Skandinaviens Entreprenadutbildningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktinformation: företagsadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Utbildningsinformation: utbildningshistorik, information om bokade utbildningar genomförda hos oss.
 • Genomförda prov på utbildningar som kräver den typen av dokumentation.

Personuppgifter vi får från tredje part:

 • Offentliga person- och företagsregister: namn, adress, kontaktinformation, företagsinformation

Hur och varför vi använder dina personuppgifter som kund

Vi behandlar viss information om dig t.ex. för att du har valt att boka en utbildning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

Ändamål: För att boka utbildning
Behandling: Inhämta personuppgifter från dig som beställare / deltagare
Kategorier av personuppgifter: Företag, Organisationsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Kontaktperson, Telefon, Epost, Namn, deltagare, deltagare
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Behovet av lagringstid motiveras av en skyldighet att vid behov kunna uppvisa certifikatens eller intygens existens och giltighet vid förfrågan av behörig part så som relevant myndighet, arbetsgivare eller berörd individ.
–––
Ändamål: För att hantera kundtjänstärenden
Behandling: Kommunicera med dig och besvara frågor som kommer in till vår support via telefon eller digitalt, Utreda klagomål- och supportärenden
Kategorier av personuppgifter: Namn, Epost, Meddelande
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.
–––
Ändamål: För att hantera förfrågningar
Behandling: Kommunicera med dig och besvara din offert- eller intresseanmälan som kommer in till oss via hemsidan.
Kategorier av personuppgifter: Företag – för offerter, Namn – för intresseanmälan, Epost, Telefonnummer, Organisationsnummer, Ort, Meddelande
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.

Invändingar mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Vi på Skandinaviens Entreprenadutbildningar eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföring (sociala medier, print och distribution)
 • Fakturapartners (för hantering av fakturering)

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr över informationen som lämnas till företaget. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

Kategori av personuppgiftsansvariga: ID06
Ändamål: Registrera genomförd utbildning i ID06 kompetensdatabas
Kategorier av personuppgifter: Namn, Personnummer, Utbildningsdatum
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Brandskyddsföreningen
Ändamål: Registrera genomförd utbildning i Brandskyddsföreningens kompetensdatabas
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer, Epost, Företagsadress, Organisationsnummer
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Brandfarliga Arbeten (Svebra)
Ändamål: Registrera genomförd utbildning i Brandfarliga Arbetens (Svebras) kompetensdatabas
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer, Epost, Företagsadress, Organisationsnummer
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Energiföretagen
Ändamål: Registrera genomförd utbildning i Energiföretagens kompetensdatabas
Kategorier av personuppgifter: Namn, Anställningsnummer, Telefonnummer, Epost, Företag, Företagsadress, Organisationsnummer
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Utbildningsportal
Ändamål: Hantering av deltagares utbildningshistorik
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer, Epost, Företag
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Bokföringssystem
Ändamål: Fakturor till kund som genomfört utbildning
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer, Epost, Företagsadress, Organisationsnummer
Laglig grund: Fullgörande av avtal
–––
Kategori av personuppgiftsansvariga: Säljsystem
Ändamål: Hantera kontaktuppgifter till dig eller ditt företag. Även utbildningspreferenser.
Kategorier av personuppgifter: Företag, Namn, Epost, Telefonnummer, Utbildningpreferenser
Laglig grund: Berättigat intresse

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att enbart behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur vi skuddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

 • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning.
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med
  dig.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Invändningar mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvariga: gdpr@entreprenadutbildningar.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2021-05-12